Wywóz odpadów

ODPADY KOMUNALNE:

Odpady komunalne (bytowo-gospodarcze) to odpady powstające w wyniku działalności bytowo-gospodarczej człowieka w środowisku miejskim i osiedlowym do której zaliczamy również działalność handlowo-usługową, oświatową, kulturalną itd. itp.

W ramach prac wywozu odpadów komunalnych oferujemy kompleksową usługę wywozu wszystkich odpadów stałych, wielkogabarytowych oraz gruzu. Odpady usuwane są zgodnie z umową, w sposób gwarantujący czystość i bezpieczeństwo naszych Klientów.

Nasze pojazdy wyposażone są w najnowsze mechanizmy umożliwiające sprawne, bezpieczne i ciche wykonanie powierzonych nam zadań.

WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH odbywa się przy wykorzystaniu sprzętu najnowszej generacji.

W zależności od potrzeb dysponujemy pojazdami specjalistycznymi.

POJAZDY DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW wyposażone są w specjalne dźwigi HDS umożliwiające w bezpieczny i cichy sposób opróżnienie otwieranych od dołu pojemników.


ODPADY PRZEMYSŁOWE I NIEBEZPIECZNE:

Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej ilości odpadów powstających w Polsce. Są to uboczne produkty działalności człowieka, powstające na terenie zakładu przemysłowego i niepożądane w miejscu ich powstawania. Są szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska. Zalicza się do nich: zużyte oleje, czyściwa, zanieczyszczone tworzywa i opakowania, rozpuszczalniki, chemikalia, odpady ropopochodne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Specyficzna grupą odpadów przemysłowych stanowią odpady niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne pochodzą głównie z przemysłu, ale także z rolnictwa, transportu, służby zdrowia i laboratoriów badawczych. Również do tej grupy zalicza się części odpadów komunalnych. Eliminacja zagrożeń stwarzanych przez te odpady polega na ich bezpiecznym unieszkodliwianiu.

Nasza firma współdziałając z firmami grupy SITA (SITA Radom, SITA STAROL Chorzów) odbiera od firm i instytucji odpady przemysłowe i niebezpieczne , a następnie przekazuje je do specjalistycznych instalacji, gdzie wykorzystywane są do wytwarzania paliwa alternatywnego.

Służymy również doradztwem w zakresie postępowania z odpadami przemysłowymi, ich transportem i powtórnym wykorzystaniem na podstawie posiadanych zezwoleń na odbiór, transport i magazynowanie ww. odpadów.